בס"ד

תקנון האתר

  מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי את תנאי התקנון ו/או תנאי ההתקשרות ו/או הצהרת ההורים מעת לעת.

 2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות וכל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 3. אין בקיומם של קישורים לנוחות המשתמש המצויים באתר ו/או מודעות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלות ו/או אינם מופעלים על-ידי חברת "המשכיל" משום המלצה והחברה אינה אחראית לקישורים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או צפייה ו/או כניסה דרך האתר לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

 4. התכנים באתר הינם כלליים ואינם מחייבים את חברת "המשכיל". ההסכמים המחייבים הם אלו הנחתמים בין הרשות המקומית ו/או הנציגות ההורית ובין החברה בלבד.

 5. כל הפעילויות המוצגות באתר הינן לדוגמה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

 6. כל הפעילויות ו/או המצגות המוצגות באתר הינן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של חברת המשכיל ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי יכול והשירותים המסופקים בפועל על ידי החברה יהיו שונים מאלו המוצגים באתר.

 7. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות תמונות, מלל, ותכנים בקשר לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של חברת המשכיל. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת "המשכיל", בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותה של חברת "המשכיל" ובין אם בבעלות צד שלישי. אין לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט ללא קבלת הסכמת חברת "המשכיל" ואישורה מראש ובכתב.

 8. לחברה לא תהא אחריות כלשהיא לטעות בהקלדת פרטים באתר בעת רישום לפעילות אותה מספקת החברה, והלקוח מצהיר בזאת כי מלוא האחריות לרישום תקין הינו באחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה.

 9. המשתמש באתר ו/או רוכש שירות אשר מסר כתובת דואר אלקטרוני מביע בכך הסכמה מלאה לקבלת הודעות דואר אלקטרוני מאת חברת "המשכיל", לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי. כדי לחדול מקבלת הודעות כאמור יש לפנות אל החברה בבקשה להסרה מרשימת תפוצה בכתובת דואר אלקטרוני.

 10. בכפוף לאמור בהסכם זה החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטים שנמסרו על-ידי ההורה ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. יובהר שמאחר שבין היתר מדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית אין באפשרותה של החברה להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת הפרטים והמידע האגור במחשביה ואם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות לפרטים שנמסרו על-ידי רוכש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 11. לחברה הזכות לסרב ו/או למנוע שימוש ו/או גלישה באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן סיבה או נימוק.

 12. על התקנון יחול הדין הישראלי.

 13. ט.ל.ח.